Wróć do aktualności

Jak uzyskać widzenie z osobą bliską tymczasowo aresztowaną ?

W przypadku zastosowania najsurowszego ze środków zapobiegawczych kontakty osób tymczasowo aresztowanych są ściśle limitowane, a osoba, która ma zamiar zobaczyć się
z osadzonym musi najpierw uzyskać zgodę organu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. W zależności od etapu  postępowania karnego organem udzielającym zgody na kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną jest Prokurator bądź też Sąd. Ważnym jest, iż jeżeli aresztowany pozostaje do dyspozycji dwóch organów np. w dwóch sprawach jednocześnie ma zastosowany tymczasowy areszt, to wymagana jest zgoda każdego z nich, chyba, że organy te zarządzą inaczej zgodnie z art. 227 § 1 k.k.w.

W celu uzyskania zgody na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną należy złożyć stosowny wniosek. (KLIKNIJ ABY POBRAĆ WNIOSEK!)

Tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia z osobą najbliższą
w miesiącu wobec czego należy zauważyć, iż w przypadku zgody organu postępowania przygotowawczego widzenia te mogą odbywać się więcej za każdym razem kiedy organ wyda stosowane zarządzenie w tym przedmiocie. Pomocnym dla ustalenia kręgu osób najbliższych jest art. 115 § 11 kodeksu karnego, który definiuje pojęcie osoby najbliższej, wskazując iż, są nimi: małżonek, wstępny ( np. dziadkowie), zstępny ( syn, córka), rodzeństwo,powinowaty w tej samej linii lub stopniu,osoba pozostająca w stosunku przysposobienia,a taką osoba jest osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Odmowa wyrażenia zgody na widzenie z osobami najbliższymi następuje wyjątkowo rzadko
i tylko w sytuacjach, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego bądź też do popełnienia przestępstwa, w szczególności – podżegania do przestępstwa. W przypadku wydania zarządzenia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany.

W przypadku małoletnich, istotnym jest, iż mogą uzyskać zgodę z tymczasowo aresztowanym na widzenie wyłącznie na wniosek przedstawiciela ustawowego bądź jego pełnomocnika. Małoletni do lat 15 może skorzystać z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej. W sytuacji, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać, małoletni odbywa widzenie pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

Zaufaj profesjonalistom. Zadzwoń!

+48 506 533 106